Homex Soft Furnishings (Hangzhou)Limited No.6 Houyang Road,Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang,Hangzhou,Zhejiang,311113,China

T:+86(0)571 8879 2672   F:T:+86(0)571 8879 2672